( تستهای ویژه کنکور ، سوالهای تشریحی ، المپیادهای شیمی ، پاورپوینت آموزشی در پیوندهای روزانه )

جدول تناوبي پويا با اطلاعات بسيار ارزشمند و به زبان فارسي را مي توانيد در آدرس زير مشاهده كنيد.

http://www.ptable.com/?lang=fa


+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰ساعت 21:30  توسط بهزاد میرزائی | 

آرایش الکترونی و جدول تناوبی -  جدول تناوبی بر اساس نحوه پر شدن اوربیتال ها به چهار دسته یا بلوک تقسیم بندی         می شود. چهار بلوک یا دسته جدول تناوبی به شرح زیر عبارتند از :

آ) عنصرهای اصلی دسته s : همگی فلز هستند (به جز H  و He) و تنها یک یا دو الکترون در اوربیتال s لایه ظرفیت آنها وجود دارد.

- گروه 1 (IA ) با آرایش   ns1 به خانواده فلزهای قلیائی مشهورند و خاصیت فلزی دارند.

- گروه 2 (IIA ) با آرایش  ns2 به خانواده فلزهای قلیائی خاکی مشهورند و خاصیت فلزی دارند.

عنصرهای دسته S ( فلزهای قلیائی و قلیائی خاکی ) از دوره اول شروع می شوند.

ب) عنصرهای اصلی دسته p : در این سری از عنصرها که اوربیتال P آنها در حال پر شدن می باشد جزو عنصرهای اصلی بوده و شامل برخی از فلزها و تمامی نافلزها و گازهای نجیب می باشند.

- گروه 13 (IIIA ) با آرایش   ns2, np1  اغلب خاصیت آمفوتری دارند.

- گروه 14 (IVA ) با آرایش   ns2, np2  عنصرهای بالای گروه نافلز و در پایین گروه فلزات وجود دارند.

- گروه 15 (VA ) با آرایش    ns2, np3  خاصیت نافلزی دارند.

- گروه 16 (VIA ) با آرایش   ns2, np4  خاصیت نافلزی دارند.

- گروه 17 (VIIA ) با آرایش  ns2, np5  به خانواده هالوژنها مشهورند و خاصیت نافلزی دارند.

- گروه 18 (VIII ) با آرایش  ns2,np6  به خانواده گازهای نجیب مشهورند و فعالیت شیمیائی ندارند. دوگاز نجیبXe,Kr  در پایین گروه به دلیل داشتن شعاع اتمی زیاد فعالیت شیمیایی بسیار کمی دارند.

عنصرهای دسته p ( نافلزها ) از دوره دوم شروع می شوند.

عنصرهای دسته d ( عنصرهای واسطه ) : عنصرهای که اوربیتال ns لایه ظرفیت آنها یک یا دو الکترون و اوربیتال (n-1) d آنها در حال پر شدن است، به نام عنصرهای واسطه مشهورند. همگی فلز می باشند و در ده ستون میان گروههای IIA ( گروه 2 ) و IIIA ( گروه 13 ) جدول تناوبی قرار دارند.

 عنصرهای دسته d ( فلزهای واسطه ) از دوره چهارم جدول تناوبی شروع می شوند و در تمام دوره های بعدی وجود دارند.

عنصرهای دسته f ( عنصرهای واسطه داخلی ) : عنصرهای که اوربیتال ns لایه ظرفیت آنها یک یا دو الکترون و اوربیتال  ( n-2 )f آنها در حال پر شدن است، به نام عنصرهای واسطه داخلی مشهورند و به دو گروه تقسیم می شوند.گروه لانتانیدها : عنصرهای که اوربیتال 4f آنها در حال پر شدن است. این عنصرها به نام لانتانیدها و یا خاکهای کمیاب مشهورند و شامل 14 عنصر از سریم ( Ce58 ) تا لوتسیم ( Lu71 ) می باشند. مکان اصلی این عنصرها در خانه

 شماره 57 کنار عنصر لانتان می باشد که آنها را به پایین جدول انتقال داده اند.

گروه آکتینیدها : عنصرهای که اوربیتال 5f آنها در حال پر شدن است. این عنصرها به نام آکتینیدها مشهورند و شامل 14 عنصر از توریم ( Th90 ) تا لورانسیم ( Lr103 ) می باشند. همگی جزو عنصرهای سنگین و رادیو اکتیو هستند و اغلب به طور مصنوعی تهیه می شوند. مکان اصلی این عنصرها  نیز در خانه شماره 89 کنار عنصر آکتینیم می باشد.

                                            

عنصرهای دسته f ( عنصرهای واسطه داخلی ) از دوره ششم شروع می شوند. لانتانیدها 4f  دوره ششم و آکتینیدها 5f در دوره هفتم قرار دارند.

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۰ساعت 23:17  توسط بهزاد میرزائی | 

فلزهای قلیائی

همگی فلزهای نرم بوده دمای ذوب آنها پایین است. ( کمتر از 200 ) چگالی آنها در مقایسه با سایر فلزها پایین است – به شدت واکنش پذیرند و با اکسیژن هوا تولید اکسید M2O کرده، با آب سرد واکنش داده تولید یک دوم مول گاز هیدروژن می کنند – همگی کاهنده های قوی هستند ( E0 کوچکتر از صفر دارند ) – در این گروه عنصر فرانسیم خاصیت رادیواکتیوی دارد.

فلزهای قلیائی خاکی

دمای ذوب و سختی آنها نسبت به فلزهای قلیائی بیشتر است – چگالی آنها از فلزهای قلیائی هم دوره بیشتر ولی از سایر فلزها کمتر است- فلزهای این گروه به جز برلیم با آب واکنش داده یک مول گاز هیدروژن تولید می کنند – این فلزها با اکسیژن هوا ترکیب شده اکسیدی با فرمول MO تولید می کنند – برلیم خواص کوالانسی دارد و یون Be2+ تولید نمی کند – در این گروه رادیم خاصیت رادیواکتیوی دارد.

گروه IIIA ( 13 )

بور یک شبه فلز با خواص کوالانسی بوده و یک نیم رساناست. یون B3+ در محلول تشکیل نمی شود – آلومینیم خالص فلزی است با رسانائی الکتریکی بالا و واکنش پذیری زیاد ( E0 کوچکتر از صفر دارد ) به دلیل تشکیل یک لایه اکسید روی آن با رطوبت و اکسیژن هوا واکنش ندارد – آلومینیم، اکسید و هیدروکسید آن خاصیت آمفوتری دارند.

 

هالوژنها

فلوئور F2 : گازی است به رنگ زرد کمرنگ، قویترین اکسنده طبیعی است ( بزرگترین E0 را دارد )

کلر Cl2 : گازی است به رنگ سبز مایل به زرد که یک اکسنده قوی است – با آب واکنش داده تولید HCl و HOCl می کند.

Cl2 + H2O                  HCl + HOCl

واکنش پذیری هالوژنها زیاد است به همین دلیل در طبیعت به حالت آزاد یافت نمی شوند.

گازهای نجیب

به صورت مولکولهای تک اتمی در طبیعت وجود دارند – فعالیت شیمیائی از خود نشان نمی دهند به جز کریپتون، زنون و رادون که با عنصرهای الکترونگاتیو فلوئور و اکسیژن ترکیب می شوند.

 

فلزهای واسطه

خواص عمومی به این شرح دارند : درجه سختی بالا ، نقاط ذوب و جوش آنها بالاتر از فلزهای اصلی است ( به جز جیوه ) ظرفیتهای متغییر دارند ( اعداد اکسایش متنوع دارند ) ترکیبهای آنها با اعداد اکسایش مختلف دارای رنگهای متنوع می باشد – برخی از آنها در فرایندهای صنعتی به عنوان کاتالیزگر عمل می کنند.

ترکیبهای هیدروژن

- هالیدهای هیدروژن : هالیدهای هیدروژن HI , HBr , HCl , HF همگی گاز بوده و به دلیل قطبیت زیاد در آب حل شده با یونش خود تولید محلول اسید می کنند.

- هیدریدهای فلزی : هیدروژن با فلزهای گروه IA  و کلسیم، استرانسیم و باریم ترکیبهای یونی دارای یون هیدرید H- تولید می کند که خواص جامدهای یونی را دارند.

- هیدریدهای کوالانسی : با عنصرهای نافلزی ترکیبهای دوتائی کوالانسی می دهد که اغلب دمای ذوب و جوش پایین دارند. به جز NH3 , H2O , HF که به دلیل پیوند هیدروژنی نقاط جوش بالاتری دارند.

آمونیاک NH3

به دلیل داشتن ثابت یونش کوچک، محلول آن در آب خاصیت قلیائی ضعیف دارد. آمونیاک به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی در آب به مقدار زیاد در آب حل می شود.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 17:30  توسط بهزاد میرزائی | 

در گروه IIIA   عنصرهای بالاتر گروه یعنی آلومینیم ، گالیم و ایندیم  یون +3 تشکیل می دهند ولی عنصر تالیم در پایین این گروه تمایل بیشتری به تشکیل یون +1 دارد . مشابه همین وضعیت را در گروه IVA   نیز مشاهده می کنیم . ژرمانیم و قلع  یون +4 تشکیل می دهند ، ولی سرب در پایین این گروه تمایل بیشتری به تشکیل یون +2 دارد . علت این پدیده توسط اثر جفت الکترون بی اثر توجیه می شود .

اثر جفت الکترون بی اثر که به ناپایداری بالاترین عدد اکسایش عنصرهای سنگین گروه های اصلی بویژه عنصرهای سنگین گروه های IIIA (مانند تالیم) و IVA (مانند سرب) مربوط است، توسط سیدگویک در سال 1933 کشف شد، چنین بیان می شود :

جفت الکترون تراز S لایه ظرفیت ( والانس ) در عنصرهای سنگین گروه ها پس از جدا شدن الکترون های تراز P ، پایداری ویژه ای کسب می کند به طوری که تمایل به شرکت در فعالیت شیمیایی را از دست می دهد .به تعبیر سیدگویک ، دلیل این رویداد ، این است که انرژی لازم برای جدا شدن این جفت الکترون از اتم بسیار بالاست .

بر همین اساس است که در گروه سوم ، عنصرهای آلومینیم و حتی گالیم ، با از دست دادن سه الکترون ( یک الکترون از تراز P و دو الکترون از تراز S ) لایه ظرفیت ، تنها با حالت اکسایش 3+ در تشکیل ترکیب های پایدار خود شرکت می کنند . اما تا اندازه ای ایندیم ، و به ویژه تالیم نه تنها با از دست دادن سه الکترون ترکیب هایی با عدد اکسایش 3+ تشکیل می دهند ، بلکه تنها با از دست دادن یک الکترون تراز P خود نیز می توانند در حالت اکسایش 1+ ترکیب های پایداری به وجود آورند . به ویژه در مورد تالیم ، ترکیب هایی که با عدد اکسایش 1+ تشکیل می شوند ( مانند TlCl ) از ترکیب هایی که با عدد اکسایش 3+ تشکیل می شوند ( مانند TlCl3 ) بسیار پایدارترند . همین وضعیت را در مورد عنصرهای گروه چهارم می توان مشاهده کرد . سیلیسیم و تا اندازه ای ژرمانیم ، تنها با از دست دادن 4  الکترون لایه ظرفیت اتم خود ( 2  الکترون از تراز P و 2  الکترون از تراز S ) ، و با حالت اکسایش 4+ ، می توانند در ترکیب های پایدار خود شرکت کنند . در صورتی که قلع ، و بویژه سرب ، علاوه بر حالت اکسایش 4+ می توانند با از دست دادن 2  الکترون تراز P و دارا شدن حالت اکسایش 2+ نیز ترکیب هایی پایدار تشکیل دهند .

سیدگویک علت بی اثر شدن الکترون های تراز S لایه ظرفیت در این اتم ها را به افزایش بار موثر هسته ، و افزایش بیش از حد جاذبه هسته بر این الکترون ها ، مربوط می دانست .

دانشمندی به نام دراگ ، نظر سیدگویک در توجیه اثر جفت الکترون های بی اثر را رد کرد . دلیل وی در رد نظر سیدگویک این بود که اگر این الکترون ها در واقع بی اثرند ، و این بی اثر بودن به بالاتر رفتن انرژی لازم برای جدا کردن آنها از اتم مربوط است طبق نظر سیدگویک  باید مثلا مجموع انرژی های دومین و سومین یونش در گروه سوم و مجموع انرژی های سومین و چهارمین یونش در عنصرهای گروه چهارم به ترتیب از بالا به پایین در این گروه ها افزایش یابد . در صورتی که اندازه گیری های تجربی این پیش گویی را تایید نمی کند . زیرا مطابق جدول زیر مجموع انرژی های دومین و سومین یونش تالیم از ایندیم کمتر و یا مجموع انرژی های سومین و چهارمین یونش سرب از قلع و ژرمانیم کمتر است و باید از آن چنین برداشت کرد که تالیم آسانتر از گالیم سه الکترون از دست بدهد و حالت اکسایش 3+ آن پایدارتر از عنصرهای دیگر گروه سوم باشد . یا این که سرب آسانتر از ژرمانیم و قلع ، چهار الکترون از دست بدهد و حالت اکسایش 4+ آن باید از عنصرهای دیگر گروه چهارم باشد . در صورتی که تجربه عکس این رویدادها را تایید می کند .

عنصر

گالیم

ایندیم

تالیم

ژرمانیم

قلع

سرب

مجموع IE3,IE2

1177

1078

1155

 

 

 

مجموع IE3,IE2

 

 

 

1774

2104

1712

 با توجه به این موضوع و با بررسی های دقیق ، دراگ دریافت که دلیل واقعی ناپایداری حالت اکسایش 3+ در تالیم و 2+ در سرب به کوچک شدن بیش از حد کاتیون 3+ یا 4+ این عنصرها ، بزرگ بودن حجم یون کلرید ( CL- ) که منجر به دافعه زیاد بین الکترون های ناپیوندی لایه ظرفیت آنهاست ، که سبب می شود ، انرژی پیوندی به شده کاهش یابد و ترکیب حاصل تجزیه شود . مثلا TlCl3 به TlCl و  PbCl4 به PbCl2 تبدیل شود تا از پایداری کافی برخوردار شوند . در تایید نظریه دراگ ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است ، انرژی پیوندی M – Cl  ( M فلز گروه سوم می باشد ) در مولکول TlCl3 نسبت به انرژی پیوندی در مولکول های InCl3  و  GaCl3 ، به مراتب کمتر است .

مولکول

GaCl3

InCl3

TlCl3

انرژی پیوند   KJ/mol

83/241

85/205

71/152

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۷ساعت 17:26  توسط بهزاد میرزائی | 

در جدول تناوبی جدید که بر اساس آرایش الکترونی عنصرها مرتب شده است، عنصرها به چهار دسته تقسیم می شوند.

آ) عنصرهای اصلی دسته S : همگی فلز هستند ( به جز H  و He ) و تنها یک یا دو الکترون در اوربیتال S لایه ظرفیت آنها وجود دارد.

- گروه 1 ( IA ) با آرایش   nS1 به خانواده فلزهای قلیائی مشهورند و خاصیت فلزی دارند.

- گروه 2 ( IIA ) با آرایش  nS2 به خانواده فلزهای قلیائی خاکی مشهورند و خاصیت فلزی دارند.

ب) عنصرهای اصلی دسته P : در این سری از عنصرها که اوربیتال P آنها در حال پر شدن می باشد جزو عنصرهای اصلی بوده و شامل برخی از فلزها و تمامی نافلزها و گازهای نجیب می باشند.

- گروه 13 ( IIIA ) با آرایش   nS2, nP1 اغلب خاصیت آمفوتری دارند.

- گروه 14 ( IVA ) با آرایش   nS2, nP2

- گروه 15 ( VA ) با آرایش    nS2, nP3 خاصیت نافلزی دارند.

- گروه 16 ( VIA ) با آرایش   nS2, nP4 خاصیت نافلزی دارند.

- گروه 17 ( VIIA ) با آرایش  nS2, nP5 به خانواده هالوژنها مشهورند و خاصیت نافلزی دارند.

- گروه 18 ( VIII ) با آرایش    nS2, nP6 به خانواده گازهای نجیب مشهورند و فعالیت شیمیائی ندارند.

عنصرهای دسته d ( عنصرهای واسطه ) : عنصرهای که اوربیتال nS لایه ظرفیت آنها یک یا دو الکترون و اوربیتال (n-1) d آنها در حال پر شدن است، به نام عنصرهای واسطه مشهورند. همگی فلز می باشند و در ده ستون میان گروههای 2 ( IIA ) و 13 ( IIIA ) قرار دارند.

عنصرهای دسته f ( عنصرهای واسطه داخلی ) : عنصرهای که اوربیتال nS لایه ظرفیت آنها یک یا دو الکترون و اوربیتال ( n-2 )f آنها در حال پر شدن است، به نام عنصرهای واسطه داخلی مشهورند و به دو سری تقسیم می شوند.

- سری لانتانیدها : عنصرهای که اوربیتال 4f آنها در حال پر شدن است. این عنصرها به نام لانتانیدها و یا خاکهای کمیاب مشهورند و شامل 14 عنصر از سریم ( Ce58) تا لوتسیم ( Lu71) می باشند. مکان اصلی این عنصرها در خانه شماره 57 کنار عنصر لانتان می باشد که آنها را به پایین جدول انتقال داده اند.

- سری آکتینیدها : عنصرهای که اوربیتال 5f آنها در حال پر شدن است. این عنصرها به نام آکتینیدها مشهورند و شامل 14 عنصر از توریم    ( Th90) تا لورانسیم ( Lr103) می باشند. همگی جزو عنصرهای سنگین و رادیو اکتیو هستند و اغلب به طور مصنوعی تهیه می شوند. مکان اصلی این عنصرها  نیز در خانه شماره 89 کنار عنصر آکتینیم می باشد.

مشابهت جدول تناوبی با آرایش الکترونی اتمها را می توان به این صورت به خاطر سپرد.

          1s        2s, 2p       3s, 3p      4s, 3d, 4p       5s, 4d, 5p      6s, 4f, 5d, 6p     7s, 5f, 6d, 7p

در هر دوره اگر شماره دوره را n   در نظر بگیریم وضعیت شماره لایه برای هر اوربیتال به این صورت است.                        

                  nS , nP           -            nS , (n-1)d           -          nS , (n-2)f  

عنصرهای دسته S ( فلزهای قلیائی و قلیائی خاکی ) از دوره اول شروع می شوند.

عنصرهای دسته P ( نافلزها ) از دوره دوم شروع می شوند. 

عنصرهای دسته d ( فلزهای واسطه ) از دوره چهارم شروع می شوند.

عنصرهای دسته f ( عنصرهای واسطه داخلی ) از دوره ششم شروع می شوند. لانتانیدها 4f  دوره ششم و آکتینیدها 5f در دوره هفتم قرار دارند.  

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر ۱۳۸۷ساعت 17:23  توسط بهزاد میرزائی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
وبلاگ دهکده ( آموزش شیمی) به عنوان یک منبع کمک آموزشی در درس شیمی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی در شبکه وبلاگهای شیمی کشور عزیزمان ایران فعال شده است. نظرات شما می تواند ما را در پیشبرد اهداف آموزشیمان یاری دهد. استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است.
ایمیل : bemirzaie@gmail.com
بهزاد میرزائي دبير شيمي شهرستان فريدن

پیوندهای روزانه
دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
ویرایش دوم مجموعه جامع تست های کنکور سراسری 1430 تست طبقه بندی شده
مجموعه جامع تست های انتخابی ویژه داوطلبان کنکور
اصلاحيه كتاب آموزش شيمي
آزمون های دوره ای شیمی1 ، شیمی2 ، شیمی3 ، شیمی4
سايت سازمان سنجش
سايت آموزشي ليديس
سايت مجله شيميدان
سايت آيوپاك
شبيه سازي هاي تعاملي علوم phET
سوال هاي مسابقات آزمايشگاهي شيمي، منطقه، استاني، كشوري
مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش
آشنایی با رشته های دانشگاهی
تست های طبقه بندی شده طرح بتا آموزش شیمی ( بیش از 700 تست ویژه کنکور )
شیمی چهارم (پیش دانشگاهی)
شیمی سال سوم
شیمی سال دوم
شیمی سال اول
ورود به سایت دهکده شیمی
کارنامه و نمرات امتحانات نهائی
شبکه ملی مدارس ایران
پایگاه کتابهای درسی
دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی - گروه شیمی
آموزش و آزمون شیمی سایت رشد
عکسهایی از طبیعت زیبای شهرستان فریدن
وبلاگ روزگاران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
آرشيو
آرشیو موضوعی
كلاس هوشمند
مجموعه جامع تست های کنکور با کلید پاسخ نامه
کتابهای درسی و آموزش شیمی
كتاب آموزش شيمي تاليف بهزاد ميرزائي
آزمون های دوره ای شیمی
شيمي هسته اي
انواع و خواص جامدهای بلوری
الکترولیز نمک های مذاب و محلول ها
شناساگرهای اسید و باز
عوامل موثر بر سرعت واکنش
شیمی محیط زیست
فرمول تجربی - فرمول مولکولی
نرم افزار
سیستمهای بلوری
سایت های مرجع شیمی
شیمی عمومی
ترمودینامیک شیمیایی
اعداد اکسایش
ذرات بنیادی
المپیادهای شیمی
محلولها
نظریه های اتمی
موازنه واکنش های شیمیایی
ساختار اتم و آرایش الکترونی اتمها
واکنشهای شیمیایی
مفهوم مول
آموزش شیمی با انیمیشن و پاورپوینت
استوکیومتری
اسیدها و بازها
هندسه مولکولی
پیوند کوالانسی
فرمول نویسی و نامگذاری
نیروهای بین مولکولی
الکتروشیمی
جدول تناوبی عنصرها
تعادلهای شیمیایی
سوالهای امتحانی و تست
هیدرولیز ( آبکافت )
سینتیک شیمیایی
جرم اتمي و ايزوتوپي در اتم ها
شعاع اتمی - شعاع یونی
قانون هس
جرم اتمی میانگین
پیوندها
وبلاگ شیمی آقای بهزادی
وبلاگ شیمی آقای ثابتی
تازه های شیمی خانم ترکاشوند
فیزیک و نجوم خانم ترکاشوند
شیمی تحصیلی خانم فاضل
خانه شیمی کاشانی
کلاس شیمی- آقای نعمتی مقدم
آموزش شيمي- آقای رجائی
مرکز شیمی- خانم خوش سیر
معلم شيمي- آقاي بازماندگان
فقط شیمی- مهندسی نفت
وب سایت شیمی خانم خواجه پور
شیمی و .. - آقای رضائی
جزیره شیمی- خانم توکلی
شیمی تحصیلی- سعید مرادپور
تحقیقات یک دانشجو معلم
آموزش شیمی مهداد ملاصالحی
سایت آموزشی کاشی ها
آزمون از هر درس و در هر مقطع(سايت كاشيها)
شیمی و کاربردها-میلاد اکبری
شیمی و زندگی
شیمی شاهد نیشابور - طاهری
ماهواره شیمی در جهان
وبلاگ تخصصي صنايع شيميايي
شیمی - آقای سعیدی
براي شيمي-شهرام فلاح
كلاس شيمي- خانم فتوحي
در مانگاه شيمي- آقاي شيرواني
شيمي دبيرستان و ...-آقاي محمدي
نردبان شيمي- خانم قائديان
شيمي، دانشي براي همه روزگاران- نصرالهي
شیمی دبیرستان شاهد گلپایگان
انجمن علمی شیمی-یاسمن عباسی
هر چیز تازه در شیمی- آقای سروستانی
الماس، كاربردهاي شيمي- آقاي پازوكي
شیمی علم زندگی- آقای سبزواری
شیمی 123 - فاضلی
هندبوك و نرم افزارهاي شيمي- سايت شيميدان
صنایع شیمیایی - دانشگاه آزاد ابهر
آنالیز زمین- ساناز ضرابی
همگام با شیمی- خانم بوربور
پایگاه اطلاع رسانی شیمی
آموزش مفاهیم شیمی
خانه شيمي- دكتر محمد
المپیادکنکور شیمی مهندس خلینا
نانوتکنولوژي
انجمن شیمی ایران
انجمن تخصصی شیمی در ایران
المپیادهای علمی ایران
خانه شیمی ایران
سایت مجله شیمیدان
پورتال شیمی ایران
شيمي زنده-مرجعي براي شيمي
پايگاه خبري شيمي
گروه شیمی استان اصفهان
گروه آموزش شیمی استان یزد
گروه آموزش شيمي استان كرمان
گروه شیمی شهرستان فریدن
دهکده علوم
بانک اطلاعات نشریات کشور
شبکه فیزیک هوپا
دیدنی ها- صادق صالح
دهکده زبان- بهنام کیماسی
شما می توانید انگلیسی یاد بگیرید
من و دنياي زيستم- خانم نيك نيا
زيست شناسي-آقاي مباشري
آموزش رياضي -داود محمدي
نانو و پلیمر
علوم تجربی خانم حسن پور
مركز يادگيري سايت تبيان
آزمون هر درس و هر مقطع
یادگیری و یاددهی علوم تجربی دکتر بدریان
ترنم انديشه - روانشناسي
كتابخانه مجازي ايران
دارالقرآن حکیم
جهان آموزش - صادق صالح
بانک وبلاگهای آموزشی کشور
سايت هابل- مشاهده عظمت خلقت
جدول تناوبي پويا-فارسي
chemeddl سايت آموزش شيمي
mhhe آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
عنصرها و جدول تناوبي-انيميشن)
k12flash آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
kscience آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
docott آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
chemistry-videos آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
rsc-learn chemistry آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem infoآموزش شيمي(كلاس هوشمند)
homeschooling (ليست سايتهاي آموزش شيمي)
science-posters پوسترهاي آموزشي (كلاس هوشمند)
whfreeman شیمی آلی ولهارد
emolecules جستوجوگر مولکولی
alexteoh آموزش شيمي-انيميشن(كلاس هوشمند)
midland.edu آزمونهاي آنلاين
chalkbored chemistry پاورپوينت آموزش شيمي
chemweb سايت مرجع شيمي
classzone سايت آموزشي(كلاس هوشمند)
classzone انيميشن آموزشي(كلاس هوشمند)
phEt شبيه سازيهاي تعاملي علوم(كلاس هوشمند)
High School Chemistry Simulations آموزش شيمي( كلاس هوشمند)
sciencegeek سايت آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
employees پاورپوينت آموزشي
worldofteaching پاورپوينت آموزشي شيمي
highschoolhub آموزش با آزمون
chem.leeds آموزش شيمي
canby سايتهاي شيمي براي دوره دبيرستان
portal.acs آموزش شيمي
mpcfaculty سايتهاي شيمي دبيرستاني امريكا
students in General Chemistry سايتهاي شيمي دبيرستان
creative-chemistry سايت آموزشي شيمي
amazing chemistry سايت هاي آموزش شيمي
dir.yahoo/chemistry
chemistry.about آموزش شيمي
Full-Text Journals in Chemistry ژورنال شيمي
organic-chemistry
dlt.ncssm آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.leeds آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
university of cambridge- Department of chemistry
Journal of The American Chemical society
Iowa state university for students
ACS publications سايت مرجع شيمي
.titrations.info سنجش حجمي
chemcollective آموزش شيمي
jce.divched ژورنال شيمي
wwnorton آموزش شيمي شامل 21 بخش يه صورت انيميشن(كلاس هوشمند)
rsc.org/Education بخش آموزش پايگاه rsc
chem1 معرفي سايتهاي آموزشي
modelscience نرم افزارهاي آموزشي
ehow آموزش شيمي(كلاس هوشمند
mw.concord.org آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
dwb4.unl.edu آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
group.chem.iastate.edu آموزش شيمي انيميشن(كلاس هوشمند)
canby.com معرفي سايت هاي آموزش شيمي دبيرستاني
shs.nebo.edu معرفي سايت هاي آموزش شيمي دبيرستاني
learnerstv آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
scijinks.jpl اتمسفر زمين(آموزشي)
atmos.illinois.edu اتمسفر زمين(آموزشي)
mpc.edu آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.georgetown.edu آموزش شيمي(كلاس هوشمند)
chem.georgetown.edu معرفي پايگاههاي آموزش شيمي
americanelements اطلاعات جامع در مورد عنصرها و تركيبهايشان
chemistry.ncssm.edu آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
flashlearning آموزش شيمي- انيميشن(كلاس هوشمند)
3dchem شكل و خواص مولكولها
101science آموزش شيمي و معرفي سايت هاي آموزشي
freddyflash آموزش شيمي با انيميشن (كلاس هوشمند)
chem1.com سايت آموزشي سيمي
chemlecture آموزش شیمی با انیمیشن و فیلم(کلاس هوشمند)
files.chem.vt.edu/chem-ed آموزش شیمی(کلاس هوشمند)
flatworldknowledge کتابهای شیمی آنلاین
sciencekids آموزش شیمی برای نوجوانان
موتور جستجوي هوشمند سلام
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM